Objavte s nami Nemecko

Legoland pre celú rodinuMaldivy -dovolenka snovZima 2019/2020

Obchodné podmienky

(„Podmienky“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť ORBIS AH, s.r.o., IČO: 47 038 594, so sídlom  Mikovíniho 1182/23, 01015, Žilina, Slovensko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline , Oddiel s.r.o., Vložka číslo: 58596/L (ďalej  len „ORBIS  AH“), pôsobí  na slovenskom trhu ako cestovná  agentúra, kancelária, prevádzkujúca svoju činnosť najmä prostredníctvom webovej stránky www.orbistour.eu.

1.2. Pre účely týchto Podmienok  sa pobytom, organizovaným ORBIS  AH, v súlade so zákonom č.281/2001 Z.z., o zájazdoch a podmienkach  podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ďalej len „Zákon“), rozumie (ďalej len „Pobyt“):
(a) kombinácia služieb predávaná inému podnikateľovi na účel jeho ďalšieho podnikania,
(b) individuálne zabezpečenie a uskutočnenie dopravy, predaj dopravných cenín, predaj vstupeniek na kultúrne, športové a iné podujatia a predaj sprievodcovských služieb,
(c) poskytovanie ubytovacích služieb subjektmi podnikajúcimi podľa osobitného predpisu, ktorých ubytovacie zariadenia sú zaradené do kategórií.

1.3. ORBIS AH je ako cestovná agentúra a kancelária autorizovaným predajcom zájazdov  renomovaných cestovných kancelárií (ďalej len „CK“), s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o predaji Zájazdov. Všetky CK, s ktorými ORBIS AH spolupracuje, sú riadne poistené proti úpadku. ORBIS AH spolupracuje so subjektmi cestovného ruchu v Nemecku, s ktorými má uzavretú zmluvu o spolupráci a zabezpečuje Pobyty v Nemecku.

1.4. Ponuka všetkých Pobytov spoločnosti ORBIS AH je zostavovaná a pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát od subjektov cestovného ruchu v Nemecku, ktoré sú usporiadateľom ponúkaných  Pobytov. Všetky tieto údaje sú platné k dátumu ich uverejnenia na webe. ORBIS AH nezodpovedá za prípadné následné zmeny jednotlivých ponúk zo strany jednotlivých nemeckých partnerov.

1.5. ORBIS AH Tour si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Záväzná pre Zákazníka je len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzavretej cestovnej zmluve s príslušným usporiadateľom Pobytu alebo v písomnom potvrdení objednávky.

1.6. Pobyt od spoločnosti ORBIS AH si môže kúpiť akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzatvorí so spoločnosťou ORBIS AH alebo príslušnou CK cestovnú zmluvu (či inú zmluvu na ponúkané služby), alebo tá osoba, v ktorej prospech bola táto zmluva uzatvorená. Zákazníkom sa rozumie aj osoba, ktorá písomne potvrdí objednávku, alebo dostane písomné potvrdenie zo strany ORBIS AH.

2. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

2.1. Každý Zákazník môže poslať ľubovoľné množstvo nezáväzných objednávok (rezervácií) na ponúkané Pobyty. ORBIS AH nemá v okamihu prijatia objednávky informácie o tom, či je daný zájazd voľný alebo nie. Táto informácia je potvrdená a prípadne spresnená až následne ORBIS AH alebo usporiadateľom Pobytu, príslušnou CK alebo nemeckým dodávateľom.

2.2. Zákazník berie na vedomie, že u niektorých ponúk (najmä pri Pobytoch na poslednú chvíľu - "Last minute" alebo v ďalších prípadoch) nemusia byť uvedené kompletné informácie. Tieto informácie o Pobyte budú Zákazníkovi spresnené pracovníkom  ORBIS AH po dodaní objednávky.

2.3. ORBIS AH si vyhradzuje právo po odoslaní Zákazníkovej objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri nahrávaní Pobytov do databázy, či v dôsledku zmeny okolností na strane spolupracujúcich subjektov v Nemecku, ktoré nebolo možné v ponuke uviesť.

2.4. Vybavenie objednávok Zákazníkov je zo strany spoločnosti ORBIS AH riešené nasledovne:
Po tom, čo Zákazník v súlade s článkom 2.1 týchto Podmienok vykoná objednávku vybraného Pobytu a ORBIS AH túto objednávku dostane, vykoná ORBIS AH rezerváciu Pobytu. Rezerváciu aktuálnych Pobytov je možné realizovať nepretržite na webovej stránke www.orbistour.eu, individuálne rezervácie budú riešené osobitne podľa požiadaviek Zákazníka. Zákazník bude kontaktovaný najneskôr do 48 hodín od doručenia rezervácie. V prípade akéhokoľvek problému s rezerváciou ORBIS AH bezodkladne kontaktuje Zákazníka a dohodne ďalší postup.

2.5. Ak je objednávka zo strany Zákazníka akceptovaná spoločnosťou ORBIS AH, aj príslušnou CK, alebo spolupracujúcim  subjektom v Nemecku, dôjde k uzavretiu zmluvy, alebo písomnému potvrdeniu rezervácie nasledujúcim spôsobom a pri splnení uvedených podmienok:
(a) Vznik zmluvného vzťahu v prípade, kedy je usporiadateľom Pobytu CK:
Ak je objednávka Zákazníka akceptovaná príslušnou CK, ktorá je usporiadateľom objednaného Pobytu, je Zákazníkovi odovzdaný zo strany spoločnosti ORBIS AH návrh Zmluvy medzi Zákazníkom a príslušnou CK, a to spolu s potrebnými pokynmi na jej vyplnenie, podpis a úhradu Pobytu. Zmluva spolu s pokynmi a týmito Podmienkami je Zákazníkovi zaslaná faxom, e-mailom, odovzdaná osobne alebo výnimočne zaslaná aj poštou.
ORBIS AH tiež môže informovať Zákazníka o tom, do akej doby je potrebné návrh zmluvy prijať; ak bude Zmluva prijatá po tomto termíne, návrh zaniká a k uzavretiu Zmluvy nedôjde. Ak nie je doba na prijatie Zmluvy Zákazníkovi oznámená, má sa za to, že návrh Zmluvy zaniká po uplynutí najneskôr 3 dní od jej doručenia.
Zákazník je povinný v prípade akceptácie ponuky zaslať podpísanú zmluvu, vrátane dokladu o vykonanej platbe, na adresu spoločnosti ORBIS AH. Zaslanie inému subjektu (napr. CK) môže viesť k tomu, že Zájazd nebude možné uskutočniť. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre Zákazníka záväzné a ORBIS AH nie je zodpovedná za následky omeškania zo strany Zákazníka (zo strany CK môže dôjsť napr. k stornu rezervácie alebo Zájazdu)
(b) Vznik zákazníckeho vzťahu v prípade, kedy je sprostredkovateľom subjekt cestovného ruchu v Nemecku:
      Písomné potvrdenie Zákazníka o zvolenom pobyte a písomné potvrdenie ORBIS AH o pobyte v Nemecku.

2.6. Zmluva, potvrdenie rezervácie nadobúdajú účinnosť dňom jej písomného potvrdenia zo strany spoločnosti ORBIS AH, resp. príslušnej CK. Ak nie je zmluva potvrdená, alebo potvrdenie rezervácie písomné, uplatní sa úprava uvedená v článku 5.4 týchto Podmienok.

2.7. Ak nie je u daného Pobytu výslovne uvedené inak, cena za "Dieťa" je obmedzená vekom dieťaťa podľa pokynov jednotlivých zastupovaných CK či zahraničných dodávateľov.

2.8. Zákazník si je vedomý toho, že organizujúca CK, alebo spolupracujúci subjekt v Nemecku môže využívať služby obchodných partnerov, tzn. že napr. služby poskytované v mieste pobytu Zákazníka budú vykonávané zamestnancom  obchodného partnera organizujúcej CK, ktorým môže byť iný subjekt so sídlom tak v Slovenskej republike, ako aj v zahraničí.

3. PLATBA

3.1. Zákazníkovi sú pokyny k platbe odovzdané v písomnej forme, a to spravidla e-mailom spolu s návrhom zmluvy, popr. sú fakturačné údaje uvedené v Zmluve.

3.2. Ak nie je v Zmluve alebo medzi účastníkmi dohodnuté inak, za bežné Pobyty, objednávané viac ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením pobytu, zaplatí Zákazník 50 % z jeho plnej ceny, a to bezodkladne v čase uzavretia zmluvy, alebo písomného potvrdenia rezervácie, následne potom jeden kalendárny mesiac pred čerpaním prvej služby (nástupom na Pobyt) doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny Pobytu dohodnutej v Zmluve, alebo uvedenej v potvrdenej rezervácii.

3.3. Ak nie je v Zmluve alebo medzi účastníkmi dohodnuté inak, Pobyty typu "last minute" a pobyty objednávané menej ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí Zákazník jednorazovo v plnej výške, a to na účet ORBIS AH, prípadne po dohode s ORBIS AH priamo na účet danej CK, v pobočke príslušnej banky, bankovým prevodom. Môžu nastať výnimky, vzhľadom k obsadenosti letov, Pobytov a z iných príčin, kedy budú Zákazníkovi odovzdané iné inštrukcie pre platbu, než sú uvedené v týchto Podmienkach.

3.4. Zákazník berie na vedomie, že po podpise zmluvy, alebo po potvrdení rezervácie môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária, alebo spolupracujúci subjekt v Nemecku usporiadajúci príslušné Pobyty, resp. spoločnosť ORBIS AH, rezerváciu nepotvrdí (pozri článok 2.6 týchto Podmienok). V takom prípade sa zmluva od začiatku ruší a Zákazník má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov.

3.5. Zákazník súhlasí s tým, že ORBIS AH, resp. príslušná CK, spolupracujúci dodávateľ, je oprávnená jednostranne zvýšiť cenu Pobytu, a to iba za týchto podmienok:
(a) k zvýšeniu ceny Pobytu nesmie dôjsť počas dvadsiatich (20) dní pred začatím Pobytu; alebo
(b) cenu za Pobyt možno zvýšiť, ak dôjde k zvýšeniu ceny za dopravu vrátane cien pohonných hmôt, a to maximálne o sumu, o ktorú sa zvýši cena pohonných hmôt u príslušného Pobytu; alebo
(c) cenu za Pobytu možno zvýšiť, ak dôjde k zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene Pobytu, a to maximálne o sumu, o ktorú sa zvýši cena predmetných platieb u príslušného Pobytu; alebo
(d) cenu za Pobyt možno zvýšiť, ak dôjde k zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tejto zmene nedôjde do dvadsiateho prvého (21) dňa pred začatím Zájazdu.
Informácie o zvýšení ceny Pobytu musí byť Zákazníkovi odoslaná najneskôr dvadsaťjeden (21) dní pred začatím Zájazdu, inak spoločnosti ORBIS AH, resp. príslušnej CK, spolupracujúcemu dodávateľovi nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene Pobytu.

3.6. Ak je ORBIS AH alebo CK, alebo spolupracujúci dodávateľ nútený z objektívnych dôvodov zmeniť podmienky zmluvy, alebo cenu za Pobyt, má Zákazník v lehote piatich (5) dní od doručenia návrhu na zmenu zmluvy možnosť od zmluvy odstúpiť, v opačnom prípade sa má za to, že Zákazník s navrhovanou zmenou zmluvy súhlasí.

3.7. Ak nie je výslovne ustanovené inak, pri platbe kartou môže byť Zákazníkovi účtovaný manipulačný poplatok vo výške vopred oznámenej pracovníkom ORBIS AH. Platby zo zahraničia a do zahraničia sú možné len po individuálnej dohode s pracovníkom ORBIS AH a bankové poplatky hradí vždy Zákazník.

3.8. Vyššie uvedené platobné podmienky podľa článku 4 týchto Podmienok neplatia, pokiaľ Zákazník po dohode s pracovníkom spoločnosti Invia platí cenu za Pobyt priamo ORBIS AH. V tom prípade platia platobné podmienky príslušnej CK, ak sú v rozpore s článkom 4 týchto Podmienok.

4. CESTOVNÉ DOKLADY

4.1. Každý Zákazník je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz pre cesty po Schengenskom priestore. Každý Zákazník je povinný si overiť dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybranej destinácie, prípadne štátu, ktoré pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádzajú. Vízové formality si musí zaistiť Zákazník vždy sám ešte pred vycestovaním. Za prípadné neudelenie víza nenesie ORBIS AH či CK žiadnu zodpovednosť.

4.2. Zákazník si je vedomý toho, že pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (zvyčajne vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). U väčšiny destinácií sa jedná o platnosť šesť (6) mesiacov. Bližšie informácie sú k nájdeniu na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Taktiež sú cestujúci povinní si pred objednaním cesty skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky potrebné pre vstup do krajiny a pobyt v nej, vrátane situácie v destinácii.

4.3. ORBIS AH Zákazníkov upozorňuje najmä na skutočnosť, že objednávkou, vykonanou prostredníctvom Webu, dochádza k uzavretiu zmluvy, teda je potrebné si ešte pred odoslaním objednávky overiť podmienky vstupu a vízovej povinnosti. V prípade, že Zákazník odošle objednávku prostredníctvom Webu a nebude mu následne umožnený vstup do cieľovej krajiny, na palubu lietadla alebo akokoľvek inak obmedzený Zájazd z dôvodu cestovného pasu s krátkou dobou platnosti, neplatného víza, chybného cestovného dokladu (typické napr. cestovanie na občiansky preukaz mimo Schengenského priestoru, atď.), nesie za toto plnú zodpovednosť Zákazník a Zákazníkovi zaniká akýkoľvek nárok na vrátenie ceny za Zájazd či úhradu náhrady škody zo strany spoločnosti ORBIS AH či CK.

4.4. Potrebné ostatné doklady zabezpečované spoločnosťou ORBIS AH či príslušnou CK, ako napr. vouchery, letenky a pod., dostane Zákazník od ORBIS AH alebo príslušnej CK. Ak nie je dohodnuté inak, sú tieto doklady odosielané zvyčajne 3 až 5 dní pred odchodom alebo môžu byť odovzdané Zákazníkovi až priamo na mieste odchodu. V prípade letu leteckou spoločnosťou, ktorá nevyžaduje ani elektronické letenky, či v prípade ubytovania v takom ubytovacom zariadení, ktoré nevyžaduje ani elektronické vouchery, sa Zákazník na letisku aj v ubytovacom zariadení preukáže cestovným dokladom, prípadne občianskym preukazom.

5. ZÁJAZDY NA VYŽIADANIE

5.1. Pri niektorých ponukách Zájazdov sa môže Zákazník pokúsiť vyžiadať ďalšie miesta, a to aj za predpokladu, že z ponuky Zájazdov vyplýva, že žiadne miesta už nie sú.

5.2. Záujemca berie na vedomie, že pri týchto Zájazdoch je zo strany usporiadateľa Zájazdu nutné vyžiadať voľnú kapacitu najskôr u príslušného zahraničného partnera CK, resp. spoločnosti ORBIS AH (t.j. pri ubytovacích zariadeniach v zahraničí, apod.).

5.3. V takomto prípade je ORBIS AH oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK, alebo zahraničného dodávateľa, zálohu na cenu Zájazdu vo výške až 100 % tohto Zájazdu ešte pred tým, ako je rezervácia Zájazdu potvrdená zo strany zahraničného partnera.

5.4. V okamihu úhrady zálohy dochádza medzi spoločnosťou ORBIS AH a Zákazníkom k uzavretiu Zmluvy o Zájazde. Táto Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s článkom 2.6 týchto Podmienok a zaniká v prípade, že nedôjde k potvrdeniu rezervácie. Pokiaľ zanikne Zmluva, Zákazníkovi sa vždy vracia uhradená záloha v plnej výške.

5.5. Pre vylúčenie pochybností platí, že na Pobyt podľa tohto článku 6 Podmienok sa vzťahujú storno podmienky danej CK, alebo zahraničného dodávateľa.

6. STORNO POBYTU A ODSTUPNÉ

6.1. Zákazník môže pred zahájením Pobytu usporiadaného CK, alebo zahraničným dodávateľom  odstúpiť. Pokiaľ nie je dôvodom pre odstúpenie Zákazníka porušenie povinností príslušnej CK vyplývajúcej zo Zmluvy alebo zo zákona, je Zákazník povinný zaplatiť príslušnej CK odstupné stanovené nižšie:
(a) Zákazník nie je povinný hradiť žiadne odstupné, pokiaľ dôjde k odstúpeniu skôr, ako je zaplatená záloha na Pobyt či uzatvorená Zmluva; alebo potvrdená rezervácia s úhradu.
(b) po uzatvorení Zmluvy a úhrade zálohy či celej čiastky za Pobyt, ktorého usporiadateľom je CK, alebo zahraničný dodávateľ, je Zákazník povinný uhradiť odstupné vo výške stanovenej v obchodných podmienkach danej CK.
(c) Zákazník je povinný zaplatiť odstupné taktiež vtedy, pokiaľ dôjde k odstúpeniu zo strany CK z dôvodov porušenia povinností zo strany Zákazníka.

6.2. Odstúpenie od zmluvy (storno) musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom Zákazníka a zaslané na e-mailovú adresu info@orbistour.eu. Storno môže byť prípadne zaslané poštou, alebo dodané Zákazníkom osobne do sídla spoločnosti ORBIS AH a písomne potvrdené prijatie zodpovedným pracovníkom.

6.3. Pre stanovenie výšky odstupného je rozhodujúci čas doručenia odstúpenia od Pobytu.

6.4. Aj keď ORBIS AH vyvíja maximálnu snahu spolupracovať iba s osvedčenými a preverenými partnermi, môže sa, žiaľ, v ojedinelých prípadoch CK dostať do úpadku. Všetky Zájazdy ponúkané prostredníctvom ORBIS AH sú bez nutnosti akýchkoľvek platieb zo strany Zákazníkov poistené proti úpadku usporiadajúcej CK, ale v prípade, že sa Zákazník rozhodne toto poistenie nevyužiť a na príslušnom súde bude začaté konkurzné konanie s CK, vráti ORBIS AH zaplatené finančné prostriedky Zákazníkom, pokiaľ vrátenie finančných prostriedkov bude umožňovať zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. Pokiaľ bude nutné zaplatené finančné prostriedky vymáhať v rámci konkurzného konania CK (alebo v rámci iného podobného konania), vráti ORBIS AH Zákazníkovi tú časť zaplatených finančných prostriedkov, ktoré v rámci konkurzného konania dostane, znížených o náklady spojené s jej vymáhaním, bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto finančné prostriedky dostane.

7. ODMIETNUTIE ZÁKAZNÍKA

7.1. ORBIS AH si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek objednávky či uzatvorenie Zmluvy so Zákazníkom hlavne v nasledujúcich prípadoch:
(a) Zákazník opakovane zasiela neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky, alebo
(b) Zákazník neuvedie správne kontaktné údaje na svoju osobu;
(c) Zákazník viac ako v dvoch po sebe nasledujúcich prípadoch bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku za objednaný Pobyt v súlade s článkom 4 týchto Podmienok, alebo
(d) Zákazník vo viac ako dvoch prípadoch nezašle podpísanú cestovnú zmluvu, alebo nepotvrdí písomne rezerváciu v súlade s článkami  3.5 a 3.6 týchto Podmienok.

8. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Zákazník dáva spoločnosti ORBIS AH podľa zákona č.122/2013, výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených na objednávke alebo v zmluve, alebo poskytnutých v súlade s poskytnutou recenziou podľa článku 10.5 týchto Podmienok. Poskytnuté osobné údaje nebudú spoločnosťou ORBIS AH spracované na iné účely, než na účely ponúkania služieb cestovnej agentúry, kancelárie a ponúkanie a predaj zájazdov a iných služieb pod obchodnou značkou ORBIS AH a na účely uverejnenia recenzií v súlade s článkom 10.5 týchto Podmienok, a to po neobmedzenú dobu a v rozsahu poskytnutých údajov.

8.2. Pokiaľ je medzi poskytnutými údajmi elektronický kontakt na Zákazníka, Zákazník súhlasí so zasielaním obchodných informácií zo strany spoločnosti ORBIS AH, a to k účelom podľa článku 8.1 týchto Podmienok. Zákazník môže tento súhlas odmietnuť uvedením jednoduchej poznámky „Nezasielať obchodné informácie“.

8.3. Osobné údaje Zákazníka môžu byť sprístupnené iba príslušným CK, a to za účelom plnenia Zmluvy a pre účely spracovania osobných údajov v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.

8.4. Ak Zákazník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov v súlade s § 28 ZOOÚ, je ORBIS AH povinná túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Zákazník, ktorý zistí alebo sa domnieva, že ORBIS AH vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať spoločnosť ORBIS AH o vysvetlenie alebo požadovať, aby ORBIS AH odstránila takto vzniknutý stav; najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak nevyhovie ORBIS AH žiadosti podľa predchádzajúcej vety, má Zákazník právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (toto právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so svojím podnetom môže využiť aj priamo). Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so ZOOÚ. Ďalšie prípadné osobitné práva Zákazníka, tu nespomenuté, upravuje ustanovenie § 28 ZOOÚ.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE ZÁVÄZKU

9.1. Zákazník berie na vedomie, že je povinný riešiť akúkoľvek reklamáciu Pobytu či inej objednanej služby so spoločnosťou ORBIS AH, a to bez ohľadu na to, či je usporiadateľom zájazdu spoločnosť ORBIS AH, či iná CK, alebo zahraničný dodávateľ. Spoločnosť ORBIS AH sa zaväzuje akúkoľvek reklamáciu riešiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

9.2. Prípadné reklamácie Pobytu či služieb spoločnosť ORBIS AH odporúča riešiť na mieste pobytu s delegátom príslušnej CK, alebo na recepcii ubytovacieho zariadenia, priamo u dodávateľa služieb aj v zahraničí, aby mohli byť chyby ihneď odstránené či napravené delegátom CK, ubytovacím zariadením, atď. Spoločnosť ORBIS AH odporúča pre vybavenie reklamácie nechať si reklamované skutočnosti potvrdiť písomne podpisom zástupcu príslušnej CK či ubytovacieho zariadenia, alebo zahraničného dodávateľa. Taktiež býva k dispozícii Zákazníkovi telefónna linka zamestnancov ORBIS AH.

9.3. Pokiaľ nie je možné zaistiť pokračovanie Pobytu inak ako prostredníctvom služieb cestovného ruchu nižšej kvality ako uvedenej v Zmluve, je CK povinná vrátiť Zákazníkovi rozdiel v cene.

9.4. Ak sa Zákazník rozhodne reklamovať Zájazd či inú poskytnutú službu až po ukončení Pobytu, je potrebné reklamáciu zaslať bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia pobytu, alebo od okamihu, kedy mal byť Pobyt ukončený, inak nárok zaniká). Ak bude reklamácia namiesto do spoločnosti ORBIS AH doručená príslušnej CK, alebo dodávateľovi, príslušná CK i dodávateľ o reklamácii upovedomí spoločnosti ORBIS AH a lehota podľa predchádzajúcej vety ostáva zachovaná. Reklamáciu môže Zákazník tiež poslať na e-mailovú adresu info@orbistour.eu. O tomto oznámení bude zodpovedným pracovníkom vypracovaný záznam, ktorý bude zaslaný usporiadajúcej CK; alebo dodávateľovi, záznam je Zákazník povinný podpísať. Spoločnosť ORBIS AH odporúča písomnú reklamáciu doplniť o číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia, identifikáciu usporiadajúcej CK, popis reklamovanej služby, uplatňovaný nárok, bankový účet Zákazníka a k písomnej reklamácii pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu, najlepšie potvrdený aj delegátom CK, alebo zahraničným dodávateľom, doplneným fotografiami reklamovanej skutočnosti (ak je to možné) a ďalšími vhodnými materiálmi. O spôsobe vybavenia reklamácie bude Zákazník oboznámený zo strany usporiadajúcej CK v súlade s reklamačným poriadkom CK, alebo zahraničného dodávateľa, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie, pokiaľ sa Zákazník s usporiadateľskou CK, alebo zahraničným dodávateľom nedohodne na dlhšej lehote.

9.5. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas a bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na mieste samom. Uplatnenie reklamácie na mieste samom umožní odstránenie chyby okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje preukázateľnosť i objektívnosť posudzovania, a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej CK, alebo zahraničného dodávateľa písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno Zákazníka, špecifikácia Pobytu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný Zákazníkom a delegátom usporiadajúcej CK, alebo zahraničným dodávateľom. V prípade, že reklamácia nebude z akéhokoľvek dôvodu vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate v súlade s článkom 9.4 týchto Podmienok.

9.6. Zákazník sa zaväzuje poskytovať spoločnosti ORBIS AH a usporiadajúcej CK, alebo zahraničnému dodávateľovi súčinnosť pri šetrení reklamácie a preukazovaní reklamovaných skutočností.

10. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

10.1. Príslušná CK, je povinná pred uzavretím zmluvy, alebo potvrdením rezervácie v ponuke, na svojich webových stránkach, v týchto Podmienkach dostupných kedykoľvek na Webe či iných podmienkach príslušnej CK, prípadne inou preukázateľnou formou pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať Zákazníka o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie Zákazníka o kúpe Pobytu, najmä o:
(a) termíne zahájenia a ukončenia Pobytu,
(b) cene Pobytu, vrátane časového rozvrhu platieb a výške zálohy,
(c) prípadoch, kedy je Zákazník povinný zaplatiť CK odstupné pri odstúpení od Zmluvy, a o výške tohto odstupného,
(d) mieste určenia cesty alebo pobytu,
(e) druhu dopravného prostriedku (hlavné charakteristické znaky alebo triedy),
(f) ubytovaní (poloha, kategória, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky) – mapa o umiestnení ubytovania uvedená na Webe môže byť iba orientačná,
(g) stravovaní,
(h) predpokladanej trase cesty, vrátane časov a miest zastávok,
(i) pasových a vízových požiadavkách pre občanov Slovenskej republiky a zdravotných formalitách, ktoré sú nutné pre cestu a pobyt, a o zvyčajných cenách a lehotách pre ich vybavenie,
(j) tom, či je pre Pobyt požadovaný minimálny počet zákazníkov, vrátane termínu, kedy najneskôr pred odjazdom musí byť Zákazníkovi oznámené, že nebolo tohto minimálneho počtu dosiahnuté a CK Pobyt zruší,
(k) rozsahu a podmienkach poistenia záruky pre prípad úpadku CK (rozsah poistného plnenia, podmienky pre uplatnenie nároku Zákazníka, poisťovňa, s ktorou má uzatvorené poistenie),
(l) programe v mieste pobytu,
(m) lehote, v ktorej môže Zákazník oznámiť, že sa Pobytu miesto neho zúčastní iná osoba, pokiaľ sú dôvody pre jej stanovenie, a o podmienkach, ktoré musí účastník zájazdu spĺňať, pokiaľ sú dôvody pre ich stanovenie,
(n) možnosti uzatvoriť individuálne poistenie Zákazníka pre cesty a pobyt vrátane poistenia pre prípad, že Zákazníkovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od Zmluvy, pokiaľ toto poistenie nie je zahrnuté v cene Pobytu.

10.2. Príslušná CK, alebo dodávateľ sú povinní Zákazníkovi písomne poskytnúť najneskôr 7 dní pred zahájením Pobytu podrobné informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v Zmluve alebo katalógu a ktoré sú pre Zákazníka dôležité. Týmito informáciami sa rozumejú hlavne tie, ktoré sú uvedené v §741d odst.1 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

10.3. Spoločnosť ORBIS AH v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 2111/2005, o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, informuje Zákazníka o totožnosti leteckých dopravcov, ktorí majú zákaz na prevádzkovanie leteckej dopravy v Spoločenstve: http://www.caa.sk (tzv. „Black List“).

10.4. Každý Zákazník je po návrate z Pobytu požiadaný o vyplnenie dotazníka zhrňujúceho a hodnotiaceho priebeh Pobytu, jednotlivé služby CK a ORBIS AH, ubytovacie zariadenia, atď. a jeho spokojnosť s nimi. Odoslaním recenzie Zákazník dáva výslovný súhlas na uverejnenie tejto recenzie, vrátane svojho mena a priezviska, na webových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou ORBIS AH, v súlade s článkom 9.3 týchto Podmienok. Zákazník súčasne súhlasí s tým, že odoslanú recenziu môže ORBIS AH upraviť tak, aby v nich neboli uvedené konkrétne názvy cestovných kancelárií, leteckých spoločností alebo iné určenie konkrétnych subjektov. Invia sa zaväzuje akúkoľvek recenziu odstrániť, ak Zákazník pošle žiadosť o jej odstránenie na e-mailovú adresu info@orbistour.eu.

10.5. Spoločnosť ORBIS AH sa zaväzuje v rámci výkonu svojej obchodnej činnosti postupovať v súlade so Zákonom a predpismi na ochranu spotrebiteľa, aby boli čo najlepšie chránené záujmy Zákazníka.

10.6. Tieto Podmienky sú účinné od 1.1.2014.
 

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.