Objavte s nami Nemecko

Legoland+Europapark 2019Legoland pre celú rodinuMaldivy -dovolenka snovPobyt v Therme Erding

Storno podmienky

1.STORNO POBYTU A ODSTUPNÉ

1.1 Zákazník môže pred zahájením Pobytu usporiadaného CK, alebo zahraničným dodávateľom  odstúpiť. Pokiaľ nie je dôvodom pre odstúpenie Zákazníka porušenie povinností príslušnej CK vyplývajúcej zo Zmluvy alebo zo zákona, je Zákazník povinný zaplatiť príslušnej CK odstupné stanovené nižšie:
(a) Zákazník nie je povinný hradiť žiadne odstupné, pokiaľ dôjde k odstúpeniu skôr, ako je zaplatená záloha na Pobyt či uzatvorená Zmluva; alebo potvrdená rezervácia s úhradu.
(b) po uzatvorení Zmluvy a úhrade zálohy či celej čiastky za Pobyt, ktorého usporiadateľom je CK, alebo zahraničný dodávateľ, je Zákazník povinný uhradiť odstupné vo výške stanovenej v obchodných podmienkach danej CK.
(c) Zákazník je povinný zaplatiť odstupné taktiež vtedy, pokiaľ dôjde k odstúpeniu zo strany CK z dôvodov porušenia povinností zo strany Zákazníka.

1.2. Odstúpenie od zmluvy (storno) musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom Zákazníka a zaslané na e-mailovú adresu info@orbistour.eu. Storno môže byť prípadne zaslané poštou, alebo dodané Zákazníkom osobne do sídla spoločnosti ORBIS AH a písomne potvrdené prijatie zodpovedným pracovníkom.

1.3. Pre stanovenie výšky odstupného je rozhodujúci čas doručenia odstúpenia od Pobytu.

1.4. Aj keď ORBIS AH vyvíja maximálnu snahu spolupracovať iba s osvedčenými a preverenými partnermi, môže sa, žiaľ, v ojedinelých prípadoch CK dostať do úpadku. Všetky Zájazdy ponúkané prostredníctvom ORBIS AH sú bez nutnosti akýchkoľvek platieb zo strany Zákazníkov poistené proti úpadku usporiadajúcej CK, ale v prípade, že sa Zákazník rozhodne toto poistenie nevyužiť a na príslušnom súde bude začaté konkurzné konanie s CK, vráti ORBIS AH zaplatené finančné prostriedky Zákazníkom, pokiaľ vrátenie finančných prostriedkov bude umožňovať zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. Pokiaľ bude nutné zaplatené finančné prostriedky vymáhať v rámci konkurzného konania CK (alebo v rámci iného podobného konania), vráti ORBIS AH Zákazníkovi tú časť zaplatených finančných prostriedkov, ktoré v rámci konkurzného konania dostane, znížených o náklady spojené s jej vymáhaním, bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto finančné prostriedky dostane.

2. ODMIETNUTIE ZÁKAZNÍKA

2.1. ORBIS AH si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek objednávky či uzatvorenie Zmluvy so Zákazníkom hlavne v nasledujúcich prípadoch:
(a) Zákazník opakovane zasiela neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky, alebo
(b) Zákazník neuvedie správne kontaktné údaje na svoju osobu;
(c) Zákazník viac ako v dvoch po sebe nasledujúcich prípadoch bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku za objednaný Pobyt v súlade s článkom 4 týchto Podmienok, alebo
(d) Zákazník vo viac ako dvoch prípadoch nezašle podpísanú cestovnú zmluvu, alebo nepotvrdí písomne rezerváciu v súlade s článkami  3.5 a 3.6 týchto Podmienok.

3. ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE ZÁVÄZKU

3.1. Zákazník berie na vedomie, že je povinný riešiť akúkoľvek reklamáciu Pobytu či inej objednanej služby so spoločnosťou ORBIS AH, a to bez ohľadu na to, či je usporiadateľom zájazdu spoločnosť ORBIS AH, či iná CK, alebo zahraničný dodávateľ. Spoločnosť ORBIS AH sa zaväzuje akúkoľvek reklamáciu riešiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

3.2. Prípadné reklamácie Pobytu či služieb spoločnosť ORBIS AH odporúča riešiť na mieste pobytu s delegátom príslušnej CK, alebo na recepcii ubytovacieho zariadenia, priamo u dodávateľa služieb aj v zahraničí, aby mohli byť chyby ihneď odstránené či napravené delegátom CK, ubytovacím zariadením, atď. Spoločnosť ORBIS AH odporúča pre vybavenie reklamácie nechať si reklamované skutočnosti potvrdiť písomne podpisom zástupcu príslušnej CK či ubytovacieho zariadenia, alebo zahraničného dodávateľa. Taktiež býva k dispozícii Zákazníkovi telefónna linka zamestnancov ORBIS AH.

3.3. Pokiaľ nie je možné zaistiť pokračovanie Pobytu inak ako prostredníctvom služieb cestovného ruchu nižšej kvality ako uvedenej v Zmluve, je CK povinná vrátiť Zákazníkovi rozdiel v cene.

3.4. Ak sa Zákazník rozhodne reklamovať Zájazd či inú poskytnutú službu až po ukončení Pobytu, je potrebné reklamáciu zaslať bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia pobytu, alebo od okamihu, kedy mal byť Pobyt ukončený, inak nárok zaniká). Ak bude reklamácia namiesto do spoločnosti ORBIS AH doručená príslušnej CK, alebo dodávateľovi, príslušná CK i dodávateľ o reklamácii upovedomí spoločnosti ORBIS AH a lehota podľa predchádzajúcej vety ostáva zachovaná. Reklamáciu môže Zákazník tiež poslať na e-mailovú adresu info@orbistour.eu. O tomto oznámení bude zodpovedným pracovníkom vypracovaný záznam, ktorý bude zaslaný usporiadajúcej CK; alebo dodávateľovi, záznam je Zákazník povinný podpísať. Spoločnosť ORBIS AH odporúča písomnú reklamáciu doplniť o číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia, identifikáciu usporiadajúcej CK, popis reklamovanej služby, uplatňovaný nárok, bankový účet Zákazníka a k písomnej reklamácii pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu, najlepšie potvrdený aj delegátom CK, alebo zahraničným dodávateľom, doplneným fotografiami reklamovanej skutočnosti (ak je to možné) a ďalšími vhodnými materiálmi. O spôsobe vybavenia reklamácie bude Zákazník oboznámený zo strany usporiadajúcej CK v súlade s reklamačným poriadkom CK, alebo zahraničného dodávateľa, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie, pokiaľ sa Zákazník s usporiadateľskou CK, alebo zahraničným dodávateľom nedohodne na dlhšej lehote.

3.5. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas a bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na mieste samom. Uplatnenie reklamácie na mieste samom umožní odstránenie chyby okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje preukázateľnosť i objektívnosť posudzovania, a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej CK, alebo zahraničného dodávateľa písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno Zákazníka, špecifikácia Pobytu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný Zákazníkom a delegátom usporiadajúcej CK, alebo zahraničným dodávateľom. V prípade, že reklamácia nebude z akéhokoľvek dôvodu vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate v súlade s článkom 9.4 týchto Podmienok.

3.6. Zákazník sa zaväzuje poskytovať spoločnosti ORBIS AH a usporiadajúcej CK, alebo zahraničnému dodávateľovi súčinnosť pri šetrení reklamácie a preukazovaní reklamovaných skutočností.

4. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

4.1. Príslušná CK, je povinná pred uzavretím zmluvy, alebo potvrdením rezervácie v ponuke, na svojich webových stránkach, v týchto Podmienkach dostupných kedykoľvek na Webe či iných podmienkach príslušnej CK, prípadne inou preukázateľnou formou pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať Zákazníka o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie Zákazníka o kúpe Pobytu, najmä o:
(a) termíne zahájenia a ukončenia Pobytu,
(b) cene Pobytu, vrátane časového rozvrhu platieb a výške zálohy,
(c) prípadoch, kedy je Zákazník povinný zaplatiť CK odstupné pri odstúpení od Zmluvy, a o výške tohto odstupného,
(d) mieste určenia cesty alebo pobytu,
(e) druhu dopravného prostriedku (hlavné charakteristické znaky alebo triedy),
(f) ubytovaní (poloha, kategória, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky) – mapa o umiestnení ubytovania uvedená na Webe môže byť iba orientačná,
(g) stravovaní,
(h) predpokladanej trase cesty, vrátane časov a miest zastávok,
(i) pasových a vízových požiadavkách pre občanov Slovenskej republiky a zdravotných formalitách, ktoré sú nutné pre cestu a pobyt, a o zvyčajných cenách a lehotách pre ich vybavenie,
(j) tom, či je pre Pobyt požadovaný minimálny počet zákazníkov, vrátane termínu, kedy najneskôr pred odjazdom musí byť Zákazníkovi oznámené, že nebolo tohto minimálneho počtu dosiahnuté a CK Pobyt zruší,
(k) rozsahu a podmienkach poistenia záruky pre prípad úpadku CK (rozsah poistného plnenia, podmienky pre uplatnenie nároku Zákazníka, poisťovňa, s ktorou má uzatvorené poistenie),
(l) programe v mieste pobytu,
(m) lehote, v ktorej môže Zákazník oznámiť, že sa Pobytu miesto neho zúčastní iná osoba, pokiaľ sú dôvody pre jej stanovenie, a o podmienkach, ktoré musí účastník zájazdu spĺňať, pokiaľ sú dôvody pre ich stanovenie,
(n) možnosti uzatvoriť individuálne poistenie Zákazníka pre cesty a pobyt vrátane poistenia pre prípad, že Zákazníkovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od Zmluvy, pokiaľ toto poistenie nie je zahrnuté v cene Pobytu.

4.2. Príslušná CK, alebo dodávateľ sú povinní Zákazníkovi písomne poskytnúť najneskôr 7 dní pred zahájením Pobytu podrobné informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v Zmluve alebo katalógu a ktoré sú pre Zákazníka dôležité. Týmito informáciami sa rozumejú hlavne tie, ktoré sú uvedené v §741d odst.1 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

4.3. Spoločnosť ORBIS AH v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 2111/2005, o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, informuje Zákazníka o totožnosti leteckých dopravcov, ktorí majú zákaz na prevádzkovanie leteckej dopravy v Spoločenstve: http://www.caa.sk (tzv. „Black List“).

4.4. Každý Zákazník je po návrate z Pobytu požiadaný o vyplnenie dotazníka zhrňujúceho a hodnotiaceho priebeh Pobytu, jednotlivé služby CK a ORBIS AH, ubytovacie zariadenia, atď. a jeho spokojnosť s nimi. Odoslaním recenzie Zákazník dáva výslovný súhlas na uverejnenie tejto recenzie, vrátane svojho mena a priezviska, na webových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou ORBIS AH, v súlade s článkom 9.3 týchto Podmienok. Zákazník súčasne súhlasí s tým, že odoslanú recenziu môže ORBIS AH upraviť tak, aby v nich neboli uvedené konkrétne názvy cestovných kancelárií, leteckých spoločností alebo iné určenie konkrétnych subjektov. Invia sa zaväzuje akúkoľvek recenziu odstrániť, ak Zákazník pošle žiadosť o jej odstránenie na e-mailovú adresu info@orbistour.eu.

4.5. Spoločnosť ORBIS AH sa zaväzuje v rámci výkonu svojej obchodnej činnosti postupovať v súlade so Zákonom a predpismi na ochranu spotrebiteľa, aby boli čo najlepšie chránené záujmy Zákazníka.

4.6. Tieto Podmienky sú účinné od 1.1.2014.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.